HaIsh Im Hakova – האיש עם הכובע

Elad Shtamer – 2013 – אלעד שטמר