Sachki Sachki – שחקי שחקי

Moshiko Halevy – 1983 – מושיקו הלוי