Ez VaKeves – עז וכבש

Yoav Ashriel – 1953 – יואב אשריאל

 

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM