Nitzanei Shalom – ניצני שלום

Yoav Ashriel – 1961 – יואב אשריאל