Siman SheHaChoref Kvar Kan – סימן שהחורף כבר כאן

Moshe Telem – 2001 – משה תלם

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM