Helwa Ya Baladi – חלווה יה באלאדי

Nona Malki – 2004 – מלכי נונה