Bakramim – בכרמים

Moshe Eskayo – 1978 – אסקיו משה