Kintot Hayom – כנטות היום

Mali & Moshe Lipson – 2007 – מלי ומשה