Kala Temaniya – כלה תמניה

KAla Teimaniya כלה תימניה
Avner Naim -1996 – אבנר נעים

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM