Sofo Shel Kaitz – סופו של קיץ

Eli Ronen – 1985 – אלי רונן

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM