Shalom LeBen Dodi – שלום לבן דודי

[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=ViT1s__YJ3w[/pro-player]
Maurice Perez 1986 מוריס פרץ