Vals BeChamesh Ushloshim וולס בחמש ושלושים

[pro-player type=’video’]http://www.youtube.com/watch?v=QZSWpZkPP18[/pro-player]

Avi Amsalem 1993 אבי אמסלם