Vals BeChamesh VeShloshim – ואלס בחמש ושלושים

Avi Amsalem – 1993 – אבי אמסלם
[youtube 6jAJJTvCyvk]

Song by Shlomo Artzi

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM