SheHashemesh Taavor Alai – שהשמש תעבור עלי

Amir Katz – 1986 – אמיר כץ
She’Ha’shemesh Ta’avor Alay – שהשמש תעבור עלי


RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM