(C) Shir Hashirim – שיר השירים

shlomo bachar – 1983 – שלמה בכר

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM