HaBaAl Shem Tov – הבעל שם טוב

Meir Shem Tov – 2004 –  מאיר שם טוב