Shvil Chadash – שביל חדש

Dudu Edri – 1986 – אדרי דודו