Yesh Lach Oti – יש לך אותי

Ayelet and Dror Bukai – 2010 – איילת ודרור בוקאי

[youtube Z-5vcEn3XI8]
[youtube rhHBWrBgg4w]

Singer: Yizhar Ashdot
שר: יזהר אשדות

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM