Stav Lavan – סתיו לבן

Shlomo Maman – 1982 – ממן שלמה


 

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM