Shoshanat Teman – שושנת תימן

ISRAEL YAKOVEE – 1977 – יעקובי ישראל
[youtube EhvWw1jti10]

[youtube 5fkCqEzcjQ8]