Agala Retuma Lesusa – עגלה רתומה לסוסה

Avi Amsalem – 2005 – אמסלם אבי