Neshika Ktana – נשיקה קטנה

Eyal Ozeri – 2010 – עוזרי אייל
[youtube cxFNviiyMNY]
[youtube vIWhEnJFm6I]