chashavti sheyehiye Romanti – חשבתי שיהיה רומנטי

Mishel Cohen – 2008
[pro-player]http://www.youtube.com/watch?v=yZKjxl-Z4r0[/pro-player]
Avner Naim