Yam Hamishalot – ים המשאלות

Dudu Barzilay – 2000 – דודו ברזילאי
Yam Ha’mishalot – ים המישאלות