Komo Bayla – קומו ביילה

Dudu Barzilay – 2009 – ברזילי דודו
Komo baila