VeShuv Itchem – ושוב אתכם

Yonatan Gabay – 1976 – יונתן גבאי
[google 4687381369661159572#]