Ayala – איילה

Einayim Sheli – עיניים שלי

 

Marco Ben Shimon – 1995 – יוצר מרקו בן-שמעון