Ani Shuv Mitahev – אני שוב מתאהב

Eli Ronen – 1993 – אלי רונן