Ohevet Ozevet – אוהבת עוזבת

Mona Goldstein – 2002 – מונה גולדשטיין