Esh HaAhava – אש האהבה

Chaim Shiryon – 1995 – חיים שריון

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM