Sham Harei Golan – שם הרי גולן

Yonatan Gabay – 1972