Hamangina HaYeshana – המנגינה הישנה

Israel Shiker – 1989 – ישראל שיקר
Zo Otah Hamanginah – זו אותה המנגינה

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM