(C) Hamangina HaYeshana – המנגינה הישנה

Israel Shiker – 1989 – ישראל שיקר
Zo Otah Hamanginah – זו אותה המנגינה


RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM