Kala Temaniya – כלה תימניה

Avner Naim – 1997 – נעים אבנר