Stam Yom Shel Chol – סתם יום של חול

Shmulik Gov-Ari – 1984

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM