Harumba – הרומבה

Moshany Shemesh & Mona Goldstein – 2006 – מושני שמש ומונה גולדשטיין