Hora Neurim – הורה נעורים

Shalom Chermon – 1958 – חרמון שלום