(C) Paam Hayou sham Prachim – פעם היו שם פרחים

Chaim shiryon – 1985 – שריון חיים