Ahava Shelanu – אהבה שלנו

Chaim shiryon – 1987 – שריון חיים