Tfila – תפילה

Shlomo Bachar – 1993 – בכר שלמה
RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM