Chom Yuli August – חום יולי אוגוסט

Eli Segal & Yuval Tabashi – 2012 – אלי סגל ויובל טבשי