Zer Kisufim – זר כיסופים

Naftaly Kadosh – 2012 – קדוש נפתלי