Shoshanat Sfarad – שושנת ספרד

Dudu Barzilay – 2000 – ברזילי דודו