Ahava Tenatzeach – אהבה תנצח

Kobi Michaeli – 2008 – מיכאלי קובי